Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

A SZOLGÁLTATÓ (Megbízott:)Általános Szerződési Feltételek Hegedűs Dental Fogászat

Hegedűs Dental Kft (székhely és rendelő: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 7., Cg.: 01-09-399404, Adószám: 23486904-1-41, ÁNTSZ engedély szám: 5826/2011/1/13.) A Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed. Az egészségügyi és személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató megtalálható kifüggesztve a recepción. A Szolgáltató fogászati magánrendelő, csak térítés köteles ellátást végez, a mindenkori aktuális árlista elérhető a www.hegedusdental.hu honlapon, valamint kifüggesztve a recepción.

 

A MEGRENDELŐ (Megbízó): A szolgáltatást igénybe vevő, „Kérdőív és nyilatkozat egészségügyi (fogászati) beavatkozás előtt” nevű nyomtatványon megnevezett páciens.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

A Megbízó a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati járóbeteg ellátási szolgáltatásokat vesz igénybe a Megbízottól. A Megbízott az egyes szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja. Az ÁSZF alkalmazandó a felek között valamennyi fogászati és fogtechnikai szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés létrejöttére, teljesítésére, és a megbízási szerződésekből eredő igények érvényesítésére.

 1. Az eseti megbízási szerződés létrejötte:

2.1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott nyilvános árlista alapján nyújt térítéses fogászati szolgáltatásokat, ezért a Megbízott rendelőjében kifüggesztett, nyilvános honlapon (www.hegedusdental.hu) is elérhető mindenkor hatályos árlista minősül árajánlatnak. Megbízott írásbeli árajánlatot csak külön kérés esetén ad, a szerződési ajánlata a Megbízóval történt közlésétől számított 30 napig köti. Megbízottat a szakmailag indokolt változtatások joga az ajánlati kötöttség tartama alatt is megilleti.

2.2 Az eseti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megbízó az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően a „Kérdőív és nyilatkozat” nyomtatványt aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi, vagy amikor Megbízó megrendelését Megbízott, azzal egyező tartalommal írásban visszaigazolja. A „Kérdőív és nyilatkozat” lap aláírása a nyilvános, kifüggesztett árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.

2.3 A szerződés létrejöttét követően a Megbízó az általa igényelt változtatásokat köteles a Megbízottal írásban közölni és azokat a Megbízott csak akkor köteles végrehajtani, ha szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A Megbízónak a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor hatályosak, ha ezeket a Megbízott írásban visszaigazolta.

2.4. A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot („Kérdőív és nyilatkozat”) hiánytalanul kitölteni, és a Megbízottnak átadni. Amennyiben az adatlap hiányos vagy valótlan adatokat tartalmaz, az azokból eredő károkért a Megbízott felelőssége teljes mértékben kizárt. A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles megadnia Megbízottnak az alábbi személyes adatait: a családi és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, TAJ számát vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt. A Megbízó a Kérdőív és nyilatkozat lap aláírásával és/vagy a jelen ÁSZF aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, ill. a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő kezeléséhez hozzájárul. A Megbízott köteles az adatokat orvosi titokként megóvni, és az adatkezelési szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően betartani.

2.5 A fogászati, műtéti beavatkozások szövődménymentességét egyetlen orvos sem garantálhatja, ezért a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a leggondosabb orvosi ellátás után is kialakulhatnak szövődmények, amelyeknek kezelése külön kezelésnek minősül, nem része az alap fogászati, műtéti ellátásnak.

 1. A kezelések megkezdése

3.1 Az első konzultáció alkalmával a fogazat, ill. a száj állapotának a felméréséhez panoráma röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. A röntgen felvétel készítéséért a Megbízott a mindenkor érvényes árlistában rögzített díjakat számítja fel. Ha a Páciens rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát.

3.2 Az első konzultációért és a kezelésiterv-készítésért a Megbízott a mindenkor érvényes árlistában rögzített díjakat számítja fel. Megbízott írásbeli kezelési tervet csak külön kérés esetén ad. A Megbízó hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Megbízott – választása szerint – jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, ill. a kezelési terv módosítására.

3.3 Amennyiben a telefonon, e-mailben vagy személyesen foglalt időpontjában a kezelésen nem jelenik meg és az időpontot a kezelés időpontja előtt legalább 24 órával nem mondta le (telefonon, e-mailben, személyesen), abban az esetben 10.000.- Ft rendelkezésre állási díjat számítunk fel.

 1. A felek jogai és kötelezettségei

4.1. Megbízott a kezelési tervet orvosilag indokolt esetben jogosult bármikor módosítani. A módosításokról és azok okairól a megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, és új kezelési tervet készíteni. Amennyiben a Megbízó nem fogadja el a módosításokat, a Megbízónak joga van kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül megszakítani a további kezeléseket.

4.2 A Megbízott a kezelésekhez teljesítési segédeket (alvállalkozókat, szakértőket) vehet igénybe, és a kezelések indokolttá tehetik közvetített szolgáltatás nyújtását is, különösen fogtechnikai munkák esetén.

4.3 A kezelések során a Megbízó – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megbízó csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett. Amennyiben a Megbízó egy elkezdett kezelést máshol folytat, a Megbízott nem köteles a korábbi Kezelési tervben meghatározott kezeléseket későbbi időpontban tovább folytatni.

4.4 A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a Megbízó egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, ill. ha a Megbízónak lejárt tartozása áll fent a Megbízottal szemben.

4.5 A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztassa. Ezekben az esetekben a Megbízott köteles a változtatásról a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.

4.6 A Megbízott bármikor megváltoztathatja szolgáltatásait a Megbízó értesítése nélkül, amennyiben az szükséges az alkalmazható biztonság vagy más törvényen alapuló követelmény miatt, ill. amelyek nem befolyásolják lényegbevágóan a szolgáltatás természetét vagy minőségét.

 1. Megbízási díj, fizetési feltételek

5.1. A kezelések ellenértékeként a Megbízó a Hegedűs Dental Fogászaton kifüggesztett, nyilvános honlapon (www.hegedusdental.hu) is elérhető mindenkor hatályos árlista szerint kalkulált, vagy az egyedi árajánlatban rögzített megbízási díjakat köteles fizetni a Megbízottnak. A felek által jelen szerződés aláírásával kölcsönösen elfogadott díjon felül Megbízott jogosult érvényesíteni a visszaigazolásában leírt anyagoktól és technológiáktól eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb Megbízói igények teljesítéséből származó többletköltségeket.

5.2 A megbízási díj a kezeléseket követően azonnal, készpénzben esedékes. Fogtechnikai munka esetén a Megbízó a megrendelt munka megkezdésekor köteles a teljes díj ötven (50) százalékát előleg címén kifizetni. A fennmaradó 50 százalék a kész munka (fogmű) átadásakor azonnal esedékes.

5.3 A Megbízott lehetővé teszi a bankkártyával történő azonnali fizetést, de banki átutalást, ill. csekket nem fogad el. Amennyiben a kezelést a Megbízó valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni. A Megbízott csak a rendelőben kifüggesztett, Megbízottal szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést.

5.4 Ha egy kezelési napon a Megbízó a díjfizetést bármilyen okból elmulasztja, köteles tartozáselismerő nyilatkozatot aláírni. A tartozását a Megbízó a kezelést követő 14 napon belül járulékmentesen rendezheti. A 14 nap türelmi idő elteltét követően a Megbízott az esedékessé vált követelést jogi úton érvényesíti, és ennek járulékos költségeit a Megbízóra hárítja.

 1. Garancia (jótállás)

6.1 Megbízott a Megbízónak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a fogtechnikai munkákra (koronák, hidak, fogsorok) 2 év, a tömésekre és kisebb restauratív munkákra fél év, fogpótlásokra 2 év, az implantátum anyagára 10 év garanciát nyújt. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a rendeltetésellenes használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.

6.2 A Megbízott mentesül a jótállási kötelezettsége alól:

 • ha a Páciens nem jelenik meg évente legalább egyszer kontrollvizsgálaton
 • ha a Páciens elhanyagolja a szájhigiéniáját, kivehető fogpótlást, a részleges lemezes fogpótlásokat vagy a teljes lemezes fogpótlásokat a Páciens nem gondozza megfelelően
 • ha a Páciens nem követi a fogorvos utasításait (például nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel)
 • ha a Páciens a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést vagy fogtechnikai munkát
 • ha az íny visszahúzódik, vagy a csont leépül
 • ha a páciens dohányzik
 • ha a páciens rövid idő alatt nagy súlyveszteséget, vagy nagyfokú hízást szenved el.

6.3 A jótállás által fedezett károk és költségek: Fogtechnikai hiba esetén – a jótállási feltételek teljesülése esetén – a Megbízott köteles a kijavítással/kicseréléssel kapcsolatos minden fogászati és fogtechnikai költséget fedezni. A kijavítás/kicserélés helye a Megbízott mindenkori rendelőjel. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére.

 1. Reklamáció

7.1 Megbízó esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően haladéktalanul írásban közölni a Megbízottal. Kérjük, értesítse közvetlenül kezelőorvosát, vagy a Hegedűs Dental Rendelőt a +36-1-783-8746 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a info@hegeusdental.hu címre.

7.2 A Megbízó a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Megbízott rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megbízó minőségi kifogása alapos, a Megbízott a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 4 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megbízó által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

7.3 Ha a 6.1.-6.2. pontban részletezett okokra tekintettel a Megbízott a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Megbízott reklamációt nem fogad el.

7.4 Vegyes és záró rendelkezések: Felek a jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Hatályba lépés dátuma: 2022. április 07.