A Hegedűs Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 7, cégjegyzékszám: 01 09 399404, adószám: 23486904-1-41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) üzemelteti a www.hegedusdental.hu internetes weboldalt.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) értelmében a Hegedűs Dental Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a Látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli.

A weboldal látogatásával a Felhasználó kifejezetten nyilatkozik arról, hogy teljes mértékben elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban rögzített feltételeket és tudomásul veszi, hogy a honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul, adatkezelési tájékozatató, Hegedűs Dental, fogászatrészben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Az adatkezelés jogalapja 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja

A weboldalt látogatók felhasználói szokásainak statisztikai elemzése a későbbi felhasználói élmény növelése érdekében.

Adatkezelők megnevezése

  1. Hegedűs Dental Kft (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 7., cégjegyzékszám: 01 09 399404, adószám: 23486904-1-41, info@hegedusdental.hu)
  2. Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., adószám: 25138205-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-381419) – tárhely szolgáltató

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a tárolt adatok. (Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.)

A kezelt adatok köre

A Szolgáltató hírlevelek küldése, űrlapok kitöltése és e-mail címek kezelése céljából kérhet adatszolgáltatást.

A Weboldal használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetes oldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Weboldalra, és azokat is, amelyeket a Weboldalon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja (egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok).

Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezeléssel a weboldalt látogató valamennyi Felhasználó érintett. Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart,  HDidTrackUser cookie esetén 10 évig, SMF_SESSION cookie esetén 10 napig.

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak. (A Google adatvédelmi elveiről további információ itt olvasható: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu)

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatokat megfelelő szervezési és biztonsági intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,  a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az érintettek jogai, jogorvoslat

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hivatkozott jogszabályok:

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Forrás: Hegedűs Dental Kft